• Beleid
  • 27 mei 2020

Positieve Gezondheid prominent in landelijke nota Gezondheidsbeleid

Positieve Gezondheid prominent in landelijke nota Gezondheidsbeleid

De landelijke nota Gezondheidsbeleid voor 2020 tot 2024 is onlangs gepubliceerd. In de nota neemt Positieve Gezondheid een prominente plaats in als paraplu voor het gezondheidsbeleid. Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van VWS benoemt het brede perspectief op gezondheid als belangrijk kernpunt en wil er in de nabije toekomst naar streven om gezondheid ook via andere beleidsdomeinen te bevorderen.

 

“Met de LNG wil ik het thema gezondheid breed op de agenda zetten. Een gezondheidsprobleem staat namelijk veelal niet op zichzelf, maar hangt samen met problemen op andere beleidsdomeinen. Zo kan ook een aanpak buiten het gezondheidsdomein leiden tot gezondheidswinst. Health in all Policies (HiaP) wordt dat genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de positieve effecten die een gezonde fysieke en sociale leefomgeving kan hebben op de participatie, het welbevinden en de gezondheid van burgers”, aldus Blokhuis in zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Blokhuis geeft verder aan dat de ontwikkelagenda’s zich specifiek richten op drie pijlers, waarvan de derde volledig in lijn is met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. “Van denken vanuit ziekte naar denken vanuit gezondheid.”

 

Angelique Schuitemaker: “Wat een mooie ontwikkeling dat Positieve Gezondheid op macroniveau voet aan de grond krijgt en dat wij als iPH zijn erkend als kennisinstituut om gezondheid van de toekomst samen vorm te geven. Positieve Gezondheid als paraplu en bindmiddel resulteert in een veerkrachtige, weerbare samenleving.”

 

Malou Timmers was vanuit iPH nauw betrokken bij het opstellen van de nota. “Tijdens verschillende expertbijeenkomsten hebben verschillende partijen, zoals gemeenten, GGD’en, de VNG, RIVM en iPH de kennis, krachten en ervaring gebundeld om tot een brede blik op gezondheid te komen. We zijn niet alleen trots op het resultaat, maar ook op het proces.”

De ‘Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024’ én de brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer zijn op deze webpagina te downloaden.

 

*Beeld: uit de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024