Positieve Gezondheid in woon- en leefomgeving

Een gezonde woon- en leefomgeving stimuleert inwoners om hun gezondheid te verbeteren. Een wijk die veilig, duurzaam en klimaatbestendig is. Met fiets- en wandelpaden die goed bereikbaar en veilig zijn. En in de buurt ontmoetingsplekken, voorzieningen en leuke activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Hoe betrek je – als gemeente, projectontwikkelaar, woningcorporatie of welzijnsorganisatie – bewoners bij de inrichting van hun eigen leefomgeving? Vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid voer je het andere gesprek, ondersteun je bewoners om niet te focussen op ziekte en wat niet meer gaat, maar op wat nog wél kan, kansen en mogelijkheden.

Positieve Gezondheid vertaald naar het fysieke domein

‘Positieve Gezondheid in de leefomgeving’ is een methodiek voor iedereen die betrokken is bij het ruimtelijk ontwerp. Deze methodiek zorgt ervoor dat diverse belanghebbenden meedoen bij de inrichting van de woon- en leefomgeving. Gezondheid, kwaliteit van leven, eigen regie en betrokkenheid van inwoners krijgen hiermee (letterlijk) vorm. De methodiek is gebaseerd op de vertaling van Positieve Gezondheid naar het fysieke domein. Belangrijk aspect is het aangaan van het gesprek met partners in het sociale en fysieke domein én met bewoners. Aan de hand van een kaart bekijken groepen belanghebbenden hoe de woon- en leefomgeving anders ingericht kan worden. Om dit proces in goede banen te leiden is een speciale toolkit ontwikkeld.

Met de door iPH, Adema Architecten en de provincie Zuid-Holland ontwikkelde Toolkit ‘Positieve Gezondheid op de tekentafel’ ga je met partners uit het sociale en fysieke domein én met bewoners in gesprek. Samen kijk je naar belangen, behoeften en mogelijkheden volgens de zes dimensies. Aan de hand van een kaart van de wijk, bekijk je in groepen hoe de woon- leefomgeving anders ingericht kan worden. Welke aspecten krijgen al genoeg aandacht en welke nog niet? Het resultaat is een ruimtelijke visie met concrete voorstellen en aandacht voor de belangen van alle betrokkenen. Een wijk waar bewoners graag wonen en die hun gezondheid bevordert!

Toolkit Positieve Gezondheid op de Tekentafel

De toolkit beschrijft de methodiek ‘Positieve Gezondheid in de Leefomgeving’ en hoe de werkateliers uitgevoerd worden. Om werkateliers rondom het ruimtelijk ontwerp te organiseren, kunt u gebruikmaken van de hulpmiddelen die zijn opgenomen in de toolkit. Waaronder de instructie, dialoogvormen, de animatie en een set kaarten. Na het volgen van een scholing, kunt u zelf aan de slag met het aanbieden van werkateliers in uw gemeente of regio.

 • Stap 1: Positieve Gezondheidsscan van de leefomgeving

In de eerste stap maken we een analyse van de leefomgeving vanuit de verschillende ruimtelijke thema’s. Zo ontstaat een beeld van het functioneren van een bepaalde leefomgeving. En het helpt om de juiste vragen te stellen aan een brede groep belanghebbenden in de werkateliers.

 • Stap 2: Dialoog met belanghebbenden

Stap twee omvat de dialoog (in verschillende vormen) met bewoners, partners en stakeholders over hun ervaren Positieve Gezondheid. Dit maakt duidelijk hoe mensen hun leefomgeving waarderen. Resultaat is een beeld van welke aspecten, kansen of uitdagingen op tafel liggen vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid.

 • Stap 3: Ruimtelijke opgave

De derde stap betreft het formuleren van één of meer ruimtelijke opgaven die uit de dialoog met belanghebbenden naar voren zijn gekomen. Een ruimtelijke opgave beoogt de uitdaging in beeld te brengen waarop het ontwerp gericht een antwoord moet geven.
Door belanghebbenden bij het formuleren te betrekken wordt een breed draagvlak gecreëerd voor de (uiteindelijke) ruimtelijke opgave bij bewoners, beleidsmakers en ontwerpers.

 • Stap 4: Ontwikkeling van een ruimtelijke visie

In de vierde stap is het de beurt aan de ontwerpers. Deze stap is de creatieve fase waarin gebrainstormd, geschetst en gemodelleerd wordt. Een belangrijk onderdeel   van deze fase is om het schetsplan te presenteren aan bewoners en te toetsen of het plan past bij de ruimtelijke opgave die samen met belanghebbenden is opgesteld.

 • Stap 5: Concrete ingreep in de fysieke leefomgeving

Uiteindelijk is het aan beleidsmakers en belanghebbenden om deze visie door te vertalen naar de praktijk. Als ontwerper is het belangrijk om in deze fase betrokken te zijn, initiatieven te ondersteunen en mee te denken in de uiteindelijke realisatie van delen van de visie.

Aan de slag?

Benieuwd naar de de toollkit of begeleiding via een werkatelier? Neem dan contact op met Mieke Reynen, adviseur Positieve Gezondheid via m.reynen@iph.nl

Inspiratie

Positieve Gezondheid voor het eerst vertaald in gebouw

Lees het artikel

Gezonde en veilige leefomgeving

Lees het artikel

'Gezondheid gaat verder dan alleen het medische, het gaat over je hele leven'

Lees het artikel
Een betere gezondheid begint in je buurt (en niet bij de dokter)

Een betere gezondheid begint in je buurt (en niet bij de dokter)

Lees het artikel

Positieve Gezondheid - Casestudy Delfzijl met architect Thomas Steensma

Lees het artikel

De stad als leefstijlcoach

Lees het artikel
Toolkit Positieve Gezondheid aan de Tekentafel

Toolkit Positieve Gezondheid aan de Tekentafel overhandigd aan aan gedeputeerde wonen, Anne Koning

Lees het artikel

Gerelateerde artikelen

Woon- en leefomgeving Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid vertaald naar leefomgeving

Gedeputeerde Meindert Stolk: ‘Een aantrekkelijke leefomgeving kan ervoor zorgen dat mensen meer bewegen, maar helpt bijvoorbeeld ook bij sociale contacten’

De leerreis van Provincie Zuid-Holland: Jongeren adviseren over gezonde schoolomgeving met Mengpaneel Positieve Gezondheid

De leerreis van provincie Zuid-Holland: 7 tips om aan de slag te gaan met een Positief Gezonde werkomgeving

Onderzoek naar gezondheid in wijken met lage SES met behulp van het Bolk-model

Transformatie De Kiekmure: van wijkcentrum naar huiskamer voor ontmoeting, welzijn en zorg

Woningcorporatie met een missie

Positief gezonde aanpak van Wijzer in de Wijk leidde tot meer draagvlak onder deelnemers: ‘Niet monitoren om te rapporteren, maar om te leren’

Publicaties

In onderstaande publicaties leest u meer over de inrichting van de leefomgeving.

 • Het 8ste werk is er voor iedereen die om welke reden dan ook geen thuis meer heeft en op zoek is naar tijdelijk onderdak. Bij de inrichting van de leefomgeving speelt Positieve Gezondheid een belangrijke rol. Lees hier de plantoelichting omgevingsvergunning.
 • Lootuinen in beweging gaat over het project ‘Wat beweegt ouderen?’ in Lootuinen, een wijk van Coevorden, waarin de wensen en behoeften van inwoners van deze wijk centraal staan.
 • Smart Sustainable Cities: Chapter 7 Healthy Urban Living. Lees hier de excerpt of koop het boek hier.
 • Afstudeercase Thomas Steensma, “DE WERVEN VAN DE EEMS”. Academie van de Bouwkunst.
 • PHAROS geeft in de publicatie ‘Leefomgeving en gezondheidsverschillen’ adviezen die helpend zijn bij het verkleinen van gezondheidsverschillen via verbeteringen in de leefomgeving.
 • TNO publiceert een artikel over betekenisvol en planmatig samenwerken door middel van doelgroepparticipatie.
 • Verwey Jonker Instituut schreef een advies over het belang van een sterke publieke gezondheid en gezondheidsbevordering.
 • Rapportage Zuid-Holland deed onderzoek naar hoe de agenda van de toekomst eruit moet zien.
 • Bekijk het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023
 • Bekijk de Nationale Omgevingsvisie
 • Bekijk het missiedocument Gezondheid en Zorg
 • Bekijk hoe je kunt samenwerken aan leefbare en vitale buurten

 

 

Leefomgeving en gezondheidsverschillen - PHAROS