Toolkit Positieve Gezondheid op de Tekentafel

Met de door iPH, Adema Architecten en de provincie Zuid-Holland ontwikkelde Toolkit ‘Positieve Gezondheid op de tekentafel’ ga je met partners uit het sociale en fysieke domein én met bewoners in gesprek. Samen kijk je naar belangen, behoeften en mogelijkheden volgens de zes dimensies. Aan de hand van een kaart van de wijk, bekijk je in groepen hoe de woon- leefomgeving anders ingericht kan worden. Welke aspecten krijgen al genoeg aandacht en welke nog niet? Het resultaat is een ruimtelijke visie met concrete voorstellen en aandacht voor de belangen van alle betrokkenen. Een wijk waar bewoners graag wonen en die hun gezondheid bevordert!

In vijf stappen naar ruimtelijke visie

De toolkit beschrijft de methodiek ‘Positieve Gezondheid in de Leefomgeving’ en hoe de werkateliers in vijf stappen uitgevoerd worden:

  • Stap 1: Positieve Gezondheidsscan van de leefomgeving

In de eerste stap maken we een analyse van de leefomgeving vanuit de verschillende ruimtelijke thema’s. Zo ontstaat een beeld van het functioneren van een bepaalde leefomgeving. En het helpt om de juiste vragen te stellen aan een brede groep belanghebbenden in de werkateliers.

  • Stap 2: Dialoog met belanghebbenden

Stap twee omvat de dialoog (in verschillende vormen) met bewoners, partners en stakeholders over hun ervaren Positieve Gezondheid. Dit maakt duidelijk hoe mensen hun leefomgeving waarderen. Resultaat is een beeld van welke aspecten, kansen of uitdagingen op tafel liggen vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid.

  • Stap 3: Ruimtelijke opgave

De derde stap betreft het formuleren van één of meer ruimtelijke opgaven die uit de dialoog met belanghebbenden naar voren zijn gekomen. Een ruimtelijke opgave beoogt de uitdaging in beeld te brengen waarop het ontwerp gericht een antwoord moet geven. Door belanghebbenden bij het formuleren te betrekken wordt een breed draagvlak gecreëerd voor de (uiteindelijke) ruimtelijke opgave bij bewoners, beleidsmakers en ontwerpers.

  • Stap 4: Ontwikkeling van een ruimtelijke visie

In de vierde stap is het de beurt aan de ontwerpers. Deze stap is de creatieve fase waarin gebrainstormd, geschetst en gemodelleerd wordt. Een belangrijk onderdeel van deze fase is om het schetsplan te presenteren aan bewoners en te toetsen of het plan past bij de ruimtelijke opgave die samen met belanghebbenden is opgesteld.

  • Stap 5: Concrete ingreep in de fysieke leefomgeving

Uiteindelijk is het aan beleidsmakers en belanghebbenden om deze visie door te vertalen naar de praktijk. Als ontwerper is het belangrijk om in deze fase betrokken te zijn, initiatieven te ondersteunen en mee te denken in de uiteindelijke realisatie van delen van de visie.