Consortium Onderzoek Positieve Gezondheid

Sinds 2020 werken we samen op het gebied van onderzoek met onze consortiumpartners. De consortiumpartners doen onafhankelijk onderzoek naar brede gezondheidsconcepten en verbinden zich in dit consortium met als doel het versterken van kennis van en expertise over Positieve Gezondheid.

Door in een netwerk samen te werken slaan wij de handen ineen, worden onderzoeksthema’s doelmatig opgepakt, gaan we overlap en fragmentatie tegen en houden we als consortiumpartners elkaar scherp. In het kort schetsen we hoe we dat doen, wat we doen en met wie we dat doen.

 

Hoe?

We komen minimaal 4x per jaar bij elkaar, meestal digitaal, met het streven naar 1x per jaar een fysieke bijeenkomst. We informeren elkaar tijdens deze bijeenkomsten over lopende projecten en onze plannen en ambities op het gebied van onderzoek naar Positieve Gezondheid. En we vragen elkaar advies door het presenteren van dilemma’s. We attenderen elkaar op onderzoekskansen en mogelijkheden en weten van elkaar welke expertise bij welke consortiumpartner aanwezig is. We zijn aanspreekbaar als onderzoeks-consortium voor financiers en andere stakeholders op onderzoeksgebied.

 

Wat?

Op de kennisagenda van dit consortium staat:

 1. het monitoren, evalueren en meetbaar maken van de impact van het werken met Positieve Gezondheid op proces en uitkomst, kwalitatief en kwantitatief. Dit o.a. in het kader van het financieringsvraagstuk, waar bijvoorbeeld de quadruple aim uitkomstmaten (gezondheid, kwaliteit van zorg, kosten en werkplezier van professionals) een belangrijke rol spelen.
 2. Het (door)ontwikkelen van praktijkhandvaten en tools om de implementatie van Positieve Gezondheid in de praktijk te bevorderen.
 3. Het verzamelen, verrijken, valideren en verspreiden van kennis over Positieve Gezondheid in het algemeen en gerelateerde thema’s zoals domeinoverstijgend werken in het bijzonder.

 

Wie?

 • Fontys/Zuyd Hogeschool (Esther Bloemen- van Gurp)
 • Maastricht University (Marieke Spreeuwenberg, Gili Yaron)
 • Avans Hogeschool (John Dierx, Cindy de Bot)
 • Vilans (Femke de Wit, Cynthia Hofman, Hanneke Noordam)
 • RIVM (Maarten Beijer, Lidwien Lemmens, Arnoud de Klijne)
 • LUMC (Jessica Kiefte, Rimke Vos, Elske van den Akker)
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis ( Lenny Nahar – van Venrooij)
 • Hogeschool Windesheim (Simone de Bruin)
 • Institute for Positive Health (Machteld Huber)

 

Aansluiting?

We werken binnen het netwerk met een ‘binnenring’ en een ‘buitenring’. De ‘binnenring’ wordt gevormd door de huidige consortiumpartners. De ‘buitenring’ wordt gevormd door organisaties die op basis van onderzoek naar Positieve Gezondheid een verbinding willen met het Consortium.