• Praktijk
  • 17 augustus 2023

Positieve Gezondheid krijgt boost in Texelse woonwijk De Tuunen

Positieve Gezondheid krijgt boost in Texelse woonwijk De Tuunen

Rust, ruimte en natuur doen de mens goed. Dat bevestigt het onderzoek van het Louis Bolk Instituut naar Positieve Gezondheid en de invloed van de leefomgeving. Van 2018 tot 2022 volgde het instituut de bewoners van de Texelse jonge woonwijk De Tuunen. Het instituut onderzocht wat de leefomgeving in het buurtskap doet voor de gezondheid van haar bewoners en de sociale cohesie in de wijk.

Duurzaam wonen in het groen en je steentje bijdragen. Dat is Buurtskap De Tuunen op Texel. Een mix van bewoners woont verdeeld over meerdere woonerven in een van de 140 woningen. De woningen verschillen in prijsklassen, types en functies: van sociale huur- en vrijesector koop en huur tot tiny houses en zorgwoningen voor mensen met dementie. De buitenruimte en voorzieningen worden gedeeld. Buurtbewoners zorgen met elkaar voor een prettige en groene woonomgeving.

Bolkmodel voor Positieve Gezondheid

In twee workshops is met behulp van het ‘Bolkmodel‘ voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving naar voren gehaald welke wensen er zijn, maar ook welke kwaliteiten de nieuwe bewoners meebrengen.

Zo zijn er plannen gemaakt voor een buurtplek om samen te klussen, voor het plaatsen van sporttoestellen en voor een moestuin die kan voorzien in gezamenlijk groen en ontmoeting. Met behulp van Positieve Gezondheid zijn keuzes gemaakt die bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van bewoners. Denk bijvoorbeeld aan gecombineerde wandelactiviteiten tussen zorgcliënten en bejaarden met dementie: een zinvolle, sportieve tijdsbesteding voor iedereen, die bijdraagt aan sociale cohesie in de wijk.

Meer rust, ruimte en natuur

Vanaf de start in 2018 heeft het Louis Bolk Instituut de wijk gemonitord op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Naast workshops is een kosten-batenanalyse uitgevoerd en volgde het instituut de bewoners die in de wijk kwamen wonen door middel van interviews en enquêtes. Het onderzoek bevestigt dat rust, ruimte en natuur de mens goed doen. De mentale gezondheid van bewoners is aantoonbaar verbeterd sinds zij in Buurtskap De Tuunen wonen.

De bewoners waarderen de rust, de ruimte en het wonen dicht bij de natuur. Dat geldt ook voor het autoluwe en veilige karakter van de wijk. Daarnaast zeggen zij vaker contact te hebben dan in reguliere woonwijken. Buren houden een oogje in het zeil en helpen elkaar als dat nodig is. De moestuin is een belangrijke ontmoetingsplek die bovendien stimuleert tot meer bewegen en gezond eten. Bewoners ervaren ook meer regie over hun eigen woonomgeving, bijvoorbeeld door het samen inrichten van de erftuin.

Minder medicijngebruik

Bij veel van de bewoners met dementie in het Huis van Tante Jans is sprake van een afname van het medicijngebruik. De verwachting is dat dit wordt veroorzaakt door vaker bewegen in de buitenlucht en in de natuur. Daarnaast kunnen samenleven en kwalitatief goede, regelmatige voeding hierbij een rol spelen.

Ook de cliënten van Novalishoeve ervaren meer regie over hun eigen leven, ze voelen zich mede-buurtbewoner in plaats van cliënt. Zij wonen onder begeleiding in een eigen woning op een woonerf. In De Tuunen wonen geeft zo’n veilige basis dat er minder begeleiding nodig is. Dit leidt tot verlaging van indicatie- en begeleidingskosten en tot verkleining van wachtlijsten.