Positieve Ouderenzorg

Doel
Het project Positieve ouderenzorg heeft ten doel dat 75-plussers die thuis wonen, de juiste zorg krijgen op het moment dat zij dit nodig hebben. Het onderzoek is bedoeld om hiervoor de benodigde informatie bij de doelgroep zélf op te halen: Enerzijds de wensen en behoeften van de 75-plussers aan de hand van interviews onder de doelgroep met behulp van de vragenlijst positieve gezondheid, en anderzijds het in kaart brengen van de behoefte en aanbod aan zorg, welzijn en wonen in de betreffende wijk aan de hand van populatiegegevens.
Beschrijving

Het onderzoek verloopt via twee sporen: Spoor 1: Inzicht in individuele behoefte 75-plussers door middel van het afnemen van interviews met de doelgroep aan de hand van een vragenlijst positieve gezondheid een aanvullende vragen over de betekenis van de wijk voor de doelgroep. De resultaten uit de interviews zijn kwantitatief geanalyseerd en met de kwalitatieve  , waarmee een gedegen beeld bestaat van de ervaren positieve gezondheid van de ouderen van 75+ in de betrokken wijk, inclusief specifieke subgroepen (alleenstaand/gehuwd en leeftijdscategorieën). Spoor 2:  Inzicht in omvang, kenmerken en ontwikkeling behoefte populatie/doelgroep 75-ers in de wijk) door middel van een kwantitatieve analyse van de omvang en kenmerken van de doelgroep en benchmark op basis van landelijk onderzoek en openbare data (CBS, GGD, Nivel) én de zorg- en ondersteuningsconsumptie op wijkniveau (Sociaal Domein, Zvw).


Primaire doel
Gezondheid Kwaliteit van leven Participatie Welbevinden Zelfredzaamheid
Sector
Burgerinitiatieven Sociaal domein Woningbouw Zorg
Waar toe te passen?
Meso (wijk, dorp, stad, gemeente)

Soort onderzoek
Mixed-methods
Financier
via VEZN aanvraag
Bron (Organisatie)
Stichting ZIO Eerstelijnszorg in samenwerking met SoFi-e® verbindt
Onderbouwing
Nog geen
Toegankelijkheid
Licentie
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Positieve ouderenzorg in Maastricht
Contactpersoon
Stichting ZIO Eerstelijnszorg Frank Amory Programmamanager Ouderenzorg / Vertrouwenspersoon - f.amory@zio.nl
Contactpersoon methode
SoFi-e® Verbindt: Maarten Thönissen - maarten@sofieverbindt.nl