Zelfredzaamheid in en met de wijk met Positieve Gezondheid

Innovatiemanager Yvonne Moonemans deed onderzoek naar de vraag: hoe kunnen organisaties optimaal bijdragen aan het versterken van zelfredzaamheid van ouderen in en met de wijk? Om hier antwoorden op te vinden is nauw samengewerkt met bewoners van de wijk, woningbouwcorporatie Antares en de gemeente Venlo. Binnen de gebruikte onderzoeksmethode was Positieve Gezondheid een belangrijk onderdeel.

Positieve Gezondheid werd gebruikt als gespreksmodel bij het voeren van persoonlijke gesprekken met diverse bewoners, om zo verhalen op te halen over wat hen bezig houdt en zij belangrijk vinden rondom het onderwerp. Het model bleek een waardevolle tool om diepgang met elkaar te vinden in het gesprek.

Maar ook tijdens de analyse, om deze verhalen te vertalen naar inzichten, bleek het model ondersteunend. Door alle uitspraken van de verschillende bewoners op “post-its” te schrijven en deze vervolgens te verdelen over de domeinen van Positieve Gezondheid, werden verbanden tussen de verschillende uitspraken helder. Dit heeft geleid tot een aantal thema’s die op dat moment als meest belangrijk zijn gelabeld om samen op te pakken.

Op basis van deze thema’s is met bewoners en deelnemers vanuit Antares, gemeente Venlo en De Zorggroep een gezamenlijke droom geformuleerd, met hierbij de eerste acties die nodig zijn om de droom te realiseren. Er zijn “bruggen geslagen” tussen de bewoners onderling en tussen en met professionele organisaties. Om de gemaakte transitie door te zetten en te versterken is onderhoud en coördinatie nodig. Daarom maken de betrokken partijen gezamenlijk afspraken maken hoe dit, passend bij de wijk, vorm kan krijgen.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Kijk dan op https://www.dezorggroep.nl/innovatie-bij-dezorggroep