• Onderzoek
  • 19 maart 2018

Gesignaleerd in de zorg voor ouderen: Hoe kunst kan bijdragen aan Positieve Gezondheid

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat kunst een bijdrage kan leveren aan gezond en gelukkig oud worden. Movisie heeft de kennis gebundeld over wat werkt. Daarin speelt Positieve Gezondheid een belangrijke rol.

Werkers in de ouderenzorg gebruiken steeds vaker het Spinnenweb om samen met ouderen te inventariseren wat hun behoefte is aan zorg en ondersteuning. Ze lopen met de ouderen langs de zes dimensies van Positieve Gezondheid, zodat zij met de uitkomsten meer persoonsgerichte zorg kunnen bieden – op alle levensdomeinen. De volgende stap is dan om te zorgen voor handelingsperspectief. Culturele interventies kunnen daar goed bij helpen, zo blijkt uit het onlangs verschenen kennisdossier ‘Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen’ van Movisie. Denk aan de inzet van theater, zang, dans en beeldende kunst.

Zo zijn er aanwijzingen gevonden dat culturele interventies leiden tot minder angst en onrust. Minder medicatie. Meer levenslust en plezier. Een betere relatie met zorgprofessionals. En een groter probleemoplossend vermogen. Hoewel de studies in het Movisie-overzicht een positieve relatie laten zien tussen culturele interventies en Positieve Gezondheid, plaatsen de samenstellers ook een kanttekening. Zo zou het gaan om een aantal kleine studies en studies met een beperkte onderzoeksopzet. De aanwijzingen uit de studies zijn door Movisie weergegeven langs de dimensies van Positie Gezondheid (zie afbeelding).

Het Spinnenweb voor ouderen

Ruimte voor kunst

Eerder verscheen er een kennissynthese over culturele interventies in de langdurige zorg en ondersteuning. Die brengt in kaart wat er bekend is over (de effecten) van deze interventies en wat er in de toekomst nodig is aan beleid, onderzoek en praktijk. De synthese is uitgevoerd door een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie.

Er is nog veel werk aan de winkel om de kansen van culturele interventies te benutten, zo blijkt uit de synthese. Zo zijn veel bestuurders en beleidsmakers weinig bekend met deze interventies. Is er meer inzicht nodig in wat werkt en overtuigt. Moeten we op zoek naar ontschotting bij gemeenten om culturele interventies te realiseren. En is er nog te weinig aandacht voor kunst en cultuur in (zorg)opleidingen – en voor zorg in kunst- en cultuuropleidingen.

Meer weten?

Bekijk in het dossier Kunst en Positieve Gezondheid op de website van Movisie:

  • een overzichtsstudie van culturele interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen.
  • het kennisdossier Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen
  • Infographic Wat werkt bij culturele interventies voor ouderen, gezien vanuit het Spinnenweb