Co-creatie / Participatieve aanpak

Doel
Verkennen wat inwoners én professionals in drie verschillende wijken belangrijk vinden en hierop aansluiten met erkende interventies.
Beschrijving

De drie wijken werken procesmatig en participatief aan het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van integrale wijkgezondheidsplannen. Een participatieve aanpak helpt om in elke fase de verschillende belangen en factoren vanuit het perspectief van de diverse betrokkenen (inwoners, professionals, beleidsmakers, etc) samen te laten komen. Dit is de rode draad van onze werkwijze. Voor fase 1 zijn hiertoe in elke wijk de volgende drie stappen doorlopen: 1. De wijk integraal in beeld brengen, 2. Thema’s kiezen vanuit gezamenlijke visie, 3. Plan maken met een mix van (erkende) interventies en afspraken. De principes van een gezonde wijkaanpak zijn gevolgd. De wijken (inwoners en professionals) hebben dit proces onder leiding van de gemeentelijke procesbegeleider vormgegeven in de eigen context. Dit is gedaan in co-creatie met diverse partijen en inwoners.

In de drie wijken zijn de lokale partijen op diverse manieren participatief betrokken in het co-creatie proces, te weten via bestaande wijknetwerken of programmagroep, via aanvullende georganiseerde dialogen (inspiratiesessies, werksessies in buurthuis) en via bilaterale dialogen in de wijken.

Tijdens het co-creatie proces zijn de drie stappen van de gezonde wijkaanpak gevolgd. Er zijn partijen uit diverse domeinen betrokken (zorg, welzijn, gezondheid, jeugd, sport, groen, etc.). Bij de bijeenkomsten in de wijk is de discussie steeds breed gevoerd over de domeinen leefstijl, sociale omgeving, fysieke omgeving, voorzieningen en participatie én gezondheidsbeleving. Dit om integraal denken en samenwerken binnen de drie wijken  te stimuleren. In de programmagroep en wijknetwerken zijn per wijk de (tussen)resultaten besproken. Op basis van gesprekken, bijeenkomsten en data die eerder in indicatoren zijn vormgegeven zijn per wijk (sub)thema’s naar voren gekomen voor het wijkgezondheidsplan. Deze thema’s sluiten vooral aan bij wat inwoners belangrijk vinden in de wijk.

Op basis van de geprioriteerde thema’s zijn de wijkgezondheidsplannen met een mix van (erkende) interventies samengesteld om te gaan uitvoeren en te monitoren. Evenals de eerdere stappen van de gezonde wijkaanpak is dit weer in co-creatie met inwoners en lokale partijen in de wijk tot stand gekomen. Positieve Gezondheid is in de drie monitoraanpakken meegenomen als onderlegger voor het evalueren van 1. de gezondheid van inwoners en 2. de mogelijkheden voor (verbeterde) integrale samenwerking.


Primaire doel
Eigen regie Gezondheid Impact Kwaliteit van leven Leren Monitoren Participatie Samenwerking Welbevinden
Sector
Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie)

Soort onderzoek
Mixed methods
Financier
ZonMw (onderdeel van project Wijzer in de Wijk)
Bron (Organisatie)
Het samenwerkingsverband bestaat uit procesbegeleiders gemeenten Alphen, Den Haag Zuidwest en Leiden, academische werkplaats publieke gezondheid (awpg) Zuid Holland Noord, werkplaats sociaal domein (wsd) Leiden-Den Haag, GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, Zorgbelang Inclusief en RIVM. De aanpak ligt bij wsd en TNO (partner in awpg).
Onderbouwing
Publicatie overig
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Wijzer in de Wijk
Contactpersoon project
Ellen van Steekelenburg (EvanSteekelenburg@ggdhm.nl)
Contactpersoon methode
Marloes van der Klauw (marloes.vanderklauw@tno.nl)