Grip op Gezondheid

Doel
Grip op Gezondheid is een gespreksmethodiek met als doel om de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkenden mensen te bevorderen, door het aanpakken van multiproblematiek en het – waar nodig – aangaan van arbocuratieve samenwerking. De methode is specifiek ontwikkeld voor mensen met een lagere sociaaleconomische positie, maar is ook breder toepasbaar.
Beschrijving

Grip op Gezondheid is een gespreksmethodiek die is gebaseerd op de Participatieve Aanpak, waarin een werknemer onder begeleiding van een arboprofessional op zoek gaat naar oplossingen voor knelpunten op het werk. Deze aanpak blijkt effectief in het voorkomen van uitval door gezondheidsrisico’s in het werk, en het verkorten van de verzuimduur door klachten aan het bewegingsapparaat of psychische klachten. De Participatieve Aanpak is op basis van de Positieve Gezondheidsbenadering verder doorontwikkeld, zodat gezondheid in bredere zin kan worden besproken en ook knelpunten buiten het werk kunnen worden meegenomen en opgelost. Met deze bredere insteek is Grip op Gezondheid toepasbaar bij problemen op meerdere levensdomeinen en kan daarmee worden toegepast door zowel professionals in de bedrijfsgezondheidszorg als in de eerstelijnszorg.

Grip op Gezondheid is een gespreksmethodiek waarin een persoon onder begeleiding van een procesbegeleider stapsgewijs en gestructureerd problemen op meerdere levensdomeinen bespreekt en tot concrete oplossingen komt voor deze problemen. De gespreksmethodiek bestaat uit meerdere stappen waarbij de persoon zoveel mogelijk de regie heeft. Allereerst wordt besproken welke knelpunten op verschillende levensdomeinen spelen die het functioneren bemoeilijken. Daarna wordt gezocht naar goede oplossingen en wordt een concreet plan van aanpak opgesteld. Als laatste wordt het plan van aanpak geëvalueerd. Bij voorkeur sluit een relevante stakeholder (bv. leidinggevende, partner of andere (arbo)zorgverlener) aan bij de gesprekken, zodat hij of zij vanuit zijn eigen perspectief kan meedenken over knelpunten en oplossingen.


Primaire doel
Gezondheid Participatie Samenwerking Welbevinden Werkplezier Zelfredzaamheid
Sector
Arbeidsparticipatie Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Mixed-Methods
Financier
ZonMw
Bron (Organisatie)
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van het Amsterdam UMC, afdeling Public and Occupational health, voor een deel in samenwerking met Radboudumc en TNO.
Onderbouwing
Publicatie overig; In onderzoek; Wetenschappelijke publicatie (peer- reviewed)
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Grip on Health: Adaptation and implementation of the Participatory Approach for blue-collar workers with a low socioeconomic position. Een onderzoeksproject gefinancierd door ZonMw (Preventie 5: Deelprogramma 3 - Werk(en) is gezond) Samenwerken bij de preventie van gezondheidsproblemen en verzuim voor werkenden met een lagere sociaaleconomische status. Een onderzoeksproject gefinancierd door ZonMw (onderdeel van programma Kennisbenutting en implementatie).
Contactpersoon project
Rosanne Schaap r.schaap@amsterdamumc.nl; Frederieke Schaafsma f.schaafsma@amsterdamumc.nl
Contactpersoon methode
Rosanne Schaap r.schaap@amsterdamumc.nl