Micro-analyse

Doel
Het maatschappelijk rendement (verhouding tussen de benodigde investering in geld, mensen en/of middelen (input) enerzijds en het maatschappelijk effect op zowel kosten als welzijn dat wordt bereikt (outcome) anderzijds voor individuele casuïstiek meten.
Beschrijving

Bij het meten van het maatschappelijk rendement, gebruiken we twee indicatoren: het ervaren welbevinden van de betreffende wijkbewoner(s) en de jaarlijkse maatschappelijke kosten van de geleverde zorg en ondersteuning. Het ervaren welbevinden wordt weergegeven met een cijfer tussen 1 en 10 (en een korte toelichting). Wijkbewoners geven met het cijfer zelf een waarde aan hun welbevinden. De maatschappelijke kosten van de geleverde zorg en ondersteuning worden aan de hand van de Maatschappelijke Prijslijst berekend op jaarbasis, uitgaande van: (1) wat kost de situatie nu op jaarbasis, (2) wat zijn de eventuele eenmalige kosten van de proeftuinoplossing, inclusief de inzet van professionals voor de multidisciplinaire overleggen, (3) wat kost de situatie na de proeftuin op jaarbasis en (4) wat zou de situatie kosten als we niets zouden doen. Het gaat hierbij niet om systeeminformatie; we gebruiken de gegevens die wijkbewoners en professionals  aanleveren.

We maken onderscheid tussen 2 typen casussen; bestaande casussen en nieuwe casussen. Een bestaande casus is een casus waar al (vaak langere tijd) zorg/ondersteuning geboden wordt. Een nieuwe casus is een casus waar nog géén zorgverleners of ondersteuners betrokken zijn. Dit onderscheid is relevant, omdat de kosten na de proeftuin bij nieuwe casussen per definitie hoger zijn dan vóór de proeftuin (daarvoor werd immers nog geen zorg/ondersteuning geboden). Door deze 2 type casussen van elkaar te scheiden, wordt meer inzichtelijk wat het effect van de werkwijze is op de maatschappelijke kosten.


Primaire doel
Kosten Kwaliteit van leven Participatie Welbevinden
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Zorg
Waar toe te passen?
Meso (wijk, dorp, stad, gemeente) Micro (in een praktijk of organisatie) Nano (in een één op één contact of bij zelfstandig gebruik)

Soort onderzoek
Kwantitatief
Financier
LUMP-SUM WMO
Bron (Organisatie)
Anders denken doen en organiseren / ROS Robuust / Viatore
Onderbouwing
Publicatie overig; Wetenschappelijke publicatie (peer-reviewed)
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Complex, professionele ondersteuning is nodig

Methode toegepast bij dit project gerelateerd aan Positieve Gezondheid
Proeftuin Ruwaard - Proeftuin Deurne -van Eiges in Helmond – Blikveld360 Cuijk – Grave – Mill- st hubert – Zoom In Bergen op Zoom
Contactpersoon project
Bart Bakker (andersdenkendoenorganiseren@gmail.com)
Contactpersoon methode
Bart Bakker (andersdenkendoenorganiseren@gmail.com)