Most Significant Change

Doel
MSC heeft als doel om zicht te krijgen op de meest belangrijke verandering die heeft plaatsgevonden voor mensen die aan een project of programma hebben deelgenomen of de gevolgen van een interventie/nieuw beleid hebben ervaren. De methode geeft een beeld, geen cijfer. MSC levert de bouwstenen voor bevestiging van de waarde van bestaand beleid en praktijk of voor aanpassing of bijsturing daarvan.
Beschrijving

Most significant change (MSC) gaat uit van wat de cliënt of inwoner het belangrijkst vindt. Het is een bijzondere vorm van kwalitatief onderzoek omdat de methode slechts één vraag aan geïnterviewden voorlegt en omdat verschillende belanghebbenden samen het meest sprekende verhaal en motivatie selecteren.

MSC is een methode die gestructureerd verhalen verzamelt bij direct betrokkenen via de onderzoeksvraag: ‘Wat is de meest belangrijke verandering voor jou?’ De methode is in de jaren ’90 ontworpen om een participatief ontwikkelingsprogramma op het platteland in Bangladesh te monitoren en te evalueren. De grote omvang van het aantal betrokkenen (500 medewerkers, 46.000 deelnemers in 785 dorpen) en het vrijblijvende karakter van de activiteiten binnen het ontwikkelingsprogramma noodzaakte het uitdenken van een eenvoudige en effectieve monitor. Dit werd Most significant change.

Bij MSC vraag je de deelnemers naar de belangrijkste verandering in hun situatie en waaróm dit zo is. Deze verhalen zijn op zichzelf al waardevol, maar daar blijft het niet bij: in een discussie met verschillende deelnemers lees je meerdere verhalen waarna je er één selecteert als het verhaal dat de meest significante verandering toont. Dit selectiemoment destilleert niet alleen één verhaal uit alle gekozen verhalen, maar door de selectie en motivatie legt het de onderliggende waarden en oordelen van de deelnemers bloot. Dit maakt het achterliggende denkkader van de betrokken deelnemers duidelijk.

De afdeling Beleidsonderzoek van de gemeente Leiden vindt de combinatie kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek bij monitoren wenselijk. Zij wil door te monitoren geen ‘interessante weetjes’ ophalen, maar zinvolle informatie kunnen gebruiken bij het veranderingsproces. Alleen geduid en in een perspectief krijgt monitoring pas betekenis. Daarom is er in de Leidse monitoring naast het ‘tellen’ ook veel aandacht voor het ‘vertellen’. Voor het kwalitatieve onderzoek zet Leiden MSC in en voor het kwantitatieve onderzoek de Monitor sociaal domein, met duiding. De methode is toegepast in de periode 2015 t/m 2018 om de verandering voor cliënten na de decentralisatie van een aantal taken in het sociaal domein van Rijk naar de gemeente in beeld te brengen.


Primaire doel
Impact Leren
Sector
Arbeidsparticipatie Bedrijfsleven Burgerinitiatieven Cultuursector Gemeentelijk beleid Onderwijs Sociaal domein Sport Zorg
Waar toe te passen?
Meso (wijk, dorp, stad, gemeente)

Soort onderzoek
Kwalitatief
Financier
De uitvoering van de methodiek is opgepakt binnen de bestaande ambtelijke capaciteit. Voor het uitvoeren van de interviews en de codering is gewerkt met stagiaires.
Bron (Organisatie)
Rick Davies
Onderbouwing
Wetenschappelijke publicatie
Toegankelijkheid
Open source
Toepasbaarheid
Eenvoudig, zonder professionele ondersteuning toepasbaar

Contactpersoon methode
Inzet MSC binnen gemeente Leiden rondom de monitor sociaal domein: Jan van Kleef, j.van.kleef@leiden.nl