Thema 7: Het ecosysteem

Transities kunnen alleen op een maatschappelijk verantwoorde manier tot stand komen als allerlei soorten kennis, ervaring en expertise worden gecombineerd. Juist de wisselwerking tussen wetenschappers, praktijkprofessionals, ambtenaren, ondernemers en inwoners is nodig om de maatschappelijke opgaven op een effectieve en samenhangende manier aan te pakken.

  2

  Kennisvraag 59

  Hoe kan de visie van Positieve Gezondheid bijdragen aan de inrichting van een toekomstbestendig gezondheid ecosysteem?

  Om te komen tot een toekomstbestendig systeem is het belangrijk dat de focus verschuift van ziekte naar gezondheid, dat de zorg meer zorg op maat en dicht bij de inwoner wordt geleverd, dat zorgprofessionals een lonkend perspectief krijgen (een nieuw wat, waar en hoe), en dat de financiering meer gericht is op het stimuleren van de gezondheid in plaats van op genezen van ziekte.

  Publicaties:

  3

  Kennisvraag 60

  Hoe kan Positieve Gezondheid bijdragen aan een veerkrachtige samenleving, die op een evenwichtige manier omgaat met toekomstige pandemieën en crises?

  In de covid-pandemie zijn keuzes gemaakt die gericht waren op zo lang mogelijk leven; Positieve Gezondheid heeft de focus op een betekenisvol leven.

  Publicatie:

  4

  Kennisvraag 61

  Hoe kan Positieve Gezondheid bijdragen aan het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen?

  De grote gezondheidsverschillen in de provincie Limburg vormden de aanleiding om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan.

  Publicaties:

  5

  Kennisvraag 62

  Hoe kan Positieve Gezondheid bijdragen aan de klimaattransitie?

  Klimaatverandering zorgt voor meer gezondheidsproblemen. Meer bewustzijn over gezondheid en over wat echt belangrijk en betekenisvol is voor mensen, kan leiden tot andere en meer duurzame keuzes.

  6

  Kennisvraag 63

  Welke cultuur is nodig om integraliteit in het kader van het werken met Positieve Gezondheid te bewerkstelligen?

  Hier wordt bedoeld het organisatorische aspect van integraliteit, waarin professionals met elkaar samenwerken en processen, werkwijze en expertise op elkaar afstemmen om tot een gezamenlijk plan voor de hulpvrager te komen.

  7

  Kennisvraag 64

  Wat is de waarde van Positieve Gezondheid voor de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag?

  Deze kennisvraag overlapt met kennisvraag 6 over de overeenkomsten en verschillen in de brede benadering van gezondheid. In deze vraag wordt de transitie als kader gebruikt en Positieve Gezondheid als een route om deze transitie vorm te geven.

  Publicatie:

  • Van zz naar gg. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Den Haag, augustus 2010
  8

  Kennisvraag 65

  Welke rol kan Positieve Gezondheid spelen bij het toegankelijker maken van de ‘systeemwereld’ (instituties zoals UWV, schuldhulpverlening, gemeente, etc.)?

  De manier waarop het (zorg)systeem is ingericht en functioneert, blijkt in de praktijk soms ook – op velerlei manieren – een belemmering te vormen voor passende zorg en ondersteuning.

  9

  Kennisvraag 66

  Welke rol kan de landelijke overheid spelen in het toepassen van Positieve Gezondheid in alle systemen (domeinen)?

  Health in All Policies is een strategieconcept ter verbetering van de volksgezondheid. Het richt zich op factoren buiten het gezondheidsstelsel die een belangrijke invloed hebben op de algemene gezondheidstoestand van de bevolking. Veel van deze factoren kunnen worden beïnvloed door beleidswijzigingen, bijvoorbeeld veranderingen in het beleid over landbouw, vervoer, werk en belastingen. De rode draden in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 zijn Health in All Policies en het concept van Positieve Gezondheid.

  Publicatie:

  10

  Kennisvraag 67

  Wat vinden de hoofdrolspelers bij de verzekeraars en de ministeries van Positieve Gezondheid en wat is hun rol in het bevorderen van het werken met Positieve Gezondheid?

  De kennis over Positieve Gezondheid bij deze hoofdrolspelers en de bereidheid om deze kennis toe te passen in hun werk zullen een belangrijke rol spelen in de daadwerkelijke veranderingen in beleid.

  11

  Kennisvraag 68

  Hoe kan Positieve Gezondheid een bijdrage leveren aan de samenwerking vanuit diverse domeinen en systemen? En hoe zorg je dan voor kennisdeling tussen domeinen?

  Om Health in All Policies te kunnen implementeren is een brede visie op gezondheid nodig binnen een gezondheidsstelsel en moeten er verbanden worden gelegd met andere maatschappelijke stelsels. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving stelt dat de regie op volksgezondheid en de wisselwerking met andere domeinen momenteel tekortschiet om een brede benadering van gezondheid te bewerkstelligen (Op onze gezondheid. RVS, 2023).

  12

  Kennisvraag 69

  Welke rol kan Positieve Gezondheidspelen in het meer bewegen en hoe kan Positieve Gezondheid worden toegepast in De Beweegalliantie en de Gezonde School-aanpak?

  In 2040 moet 75% van de Nederlanders voldoen aan de beweegrichtlijnen. Om dit waar te maken is De Beweegalliantie opgericht, een netwerkorganisatie die bewegen net zo normaal wil maken als slapen en tandenpoetsen. De alliantie neemt obstakels weg en stimuleert vernieuwende beweeginitiatieven. Het doel van de Gezonde School-aanpak is een gezonde leefstijl vanzelfsprekend te maken voor leerlingen en studenten. Beide initiatieven vertrekken vanuit een brede kijk op gezondheid.

  13

  Kennisvraag 70

  Wat zijn de maatschappelijke kosten en opbrengsten van het werken vanuit en met Positieve Gezondheid?

  In de zorg wordt het model ‘social return on investment’ (SROI) gebruikt, een internationaal gevalideerde methodiek om de economische en maatschappelijke waarde van een interventie zichtbaar te maken.

  Praktijkvoorbeeld:

  14

  Kennisvraag 71

  Hoe wordt (samen)werken met Positieve Gezondheid nu betaald en hoe zorgen we ervoor dat er geld blijft om dit te blijven doen?

  Is er veelal sprake van projectfinanciering, integrale of structurele financiering van het werken met Positieve Gezondheid?

  Publicatie: