Thema 3: Wonen en leefomgeving

De leefomgeving waar mensen wonen, werken en recreëren, heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een omgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. In beleid en onderzoek is er een toenemende aandacht voor de sociale en fysieke leefomgeving. Welke rol kan Positieve Gezondheid hierin vervullen? En wat is de impact van Positieve Gezondheid op de leefomgeving?

  1

  Publicaties

  2

  Kennisvraag 13

  Wat is de waarde van het werken met Positieve Gezondheid voor inwoners van een wijk?

  Positieve Gezondheid wordt vaak gebruikt als een gemeenschappelijke kijk op gezondheid en als kompas en taal om met elkaar in gesprek te gaan over gezondheid.

  Publicatie:

  3

  Kennisvraag 14

  Hoe kan Positieve Gezondheid bijdragen aan de gezondheid van de individuele inwoner in de wijk die (nog) geen zorg nodig heeft?

  Binnen de zorg heeft Positieve Gezondheid duidelijke betekenis, omdat er dan sprake is van een zorgvraag en daarmee een behoefte om weer gezond te worden. Bij mensen die in staat zijn om het dagelijks leven naar hun eigen wens te leiden, is de vraag naar gezondheid vaak (nog) niet of in mindere mate aan de orde. Binnen universele preventie en gezondheidsbevordering is het echter van wezenlijk belang dat we de brede blik op gezondheid en Positieve Gezondheid ook bij deze mensen kunnen introduceren en dat we ze ervan bewust maken dat wat ze hebben, fijn is om te behouden. Ook kan het gezondheidsvaardigheden stimuleren die mensen beter in staat stellen om te gaan met eventuele (toekomstige) tegenslag.

  Publicatie:

  4

  Kennisvraag 15

  Hoe maak je de resultaten van het werken met Positieve Gezondheid zichtbaar voor inwoners?

  Voor inwoners is het belangrijk om te zien wat het effect is van het werken vanuit en met Positieve Gezondheid.

  Publicaties:

  Praktijk:

  5

  Kennisvraag 16

  Hoe draagt Positieve Gezondheid bij aan meer bewustzijn en eigenaarschap van inwoners over gezondheid?

  De aanname is dat bewustzijn en eigenaarschap van gezondheid gestimuleerd worden door het werken met de vragenlijst van Positieve Gezondheid.

  Publicatie:

  6

  Kennisvraag 17

  Wat draagt bij aan de ervaren Positieve Gezondheid van inwoners? Hoe breng je dat in kaart? Hoe kunnen inwoners hiermee zelf aan de slag?

  Inwoners willen weten wat bijdraagt aan gezondheid bezien vanuit de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Om meer eigenaarschap te creëren is het van belang om dit terug te geven en inwoners ook regie te geven in activiteiten die gericht zijn op behoud van of groei van Positieve Gezondheid.

  Publicaties:

  7

  Kennisvraag 18

  Hoe kunnen we de inwoners in een dorp of wijk waar veel met Positieve Gezondheid gewerkt wordt, volgen?

  Het meetinstrument Positieve Gezondheid is een recent ontwikkelde wetenschappelijke meetset op basis van het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid. Het heeft als doel om (verandering in) Positieve Gezondheid op gevalideerde wijze te meten.

  Publicaties:

  Lopend onderzoek:

  8

  Kennisvraag 19

  Hoe kun je als zorgverlener vanuit de visie van Positieve Gezondheid bijdragen aan meer gemeenschaps(veer)kracht?

  Gemeenschapsveerkracht is de mate waarin een lokale gemeenschap in staat is op veranderingen te reageren of erop te anticiperen. Het gaat daarbij om de manier waarop de gemeenschap omgaat met verandering en hoe ze reageert op stressoren. Ook gaat het over het handelend en lerend vermogen en de aanwezigheid van hulpbronnen. (W. Doff. Veerkracht van lokale gemeenschappen: de literatuur op een rij. Veldacademie 2017). Mensen met problemen op het gebied van hun gezondheid vragen vaak hulp aan zorgverleners. Als zorgverleners een bijdrage kunnen leveren aan de veerkracht van de gemeenschap, wordt er mogelijk minder beroep gedaan op professionals. In een tijd waarin schaarste in menskracht en middelen een steeds urgenter probleem vormt in de zorg- en welzijnssector, is dat zeer waardevol.

  Publicatie:

  9

  Kennisvraag 20

  Hoe kan Positieve Gezondheid ingezet worden voor het bevorderen van menselijk contact en zingeving in buurten, zoals in het kader van mantelzorg en buurtinitiatieven?

  De bewonersinitiatieven op het gebied van welzijn, wonen en zorg en aangesloten organisaties richten zich onder andere op mantelzorgers en buurtinitiatieven. De bewoners zijn benieuwd hoe ze Positieve Gezondheid kunnen inzetten bij hun activiteiten.

  Publicatie:

  10

  Kennisvraag 21

  Welke bijdrage levert het spelen van het spel 'Alles op tafel?’ aan de kennis over en het toepassen van Positieve Gezondheid door inwoners?

  In 2023 is het spel ‘Alles op tafel?’ uitgekomen in opdracht van Zorgbelang en in samenwerking met het iPH. Het spel laat mensen op een speelse manier kennismaken met Positieve Gezondheid. Het is uitgebreid getest in diverse groepen, onder andere bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, ouderen en vluchtelingen.

  Publicaties:

  • Development of a Serious Board Game in co-creation with people with lower health skills from a UCD perspective (in concept, meer informatie via iPH).
  11

  Kennisvraag 22

  Wat zijn de belemmerende en de bevorderende factoren van het werken met Positieve Gezondheid?

  Er is enorme behoefte in de praktijk om te horen hoe je het werken met Positieve Gezondheid het beste kunt implementeren en wat je dan kunt verwachten. Men zoekt houvast bij anderen die al ervaring hebben met het implementeren van Positieve Gezondheid. Het delen van de geleerde lessen door (kwalitatief) onderzoek kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

  Publicaties:

   

  12

  Kennisvraag 23

  Wat is de waarde van Positieve Gezondheid voor de inrichting van het ruimtelijke domein?

  Bij inrichtingsvraagstukken wordt steeds vaker door gemeentes, provincies en projectontwikkelaars, gebruikgemaakt van ‘Positieve Gezondheid in de woon- en leefomgeving’ als methodiek om gezondheid integraal mee te nemen in de planvorming en dat samen met de (toekomstige) bewoners te doen. De methodiek is ontwikkeld door Thomas Steensma in het kader van een master architectuur. Onderzoek naar de vraag wat de inzet van deze methodiek oplevert, kan een belangrijke bijdrage leveren aan kennis over de waarde van Positieve Gezondheid in het ruimtelijk domein.

  13

  Kennisvraag 24

  Hoe kan Positieve Gezondheid worden ingezet door inwoners die hun omgeving groener willen maken?

  Door de toenemende kennis over de positieve effecten van natuur op gezondheid wordt groen op steeds meer plekken ingezet. De zes dimensies van Positieve Gezondheid worden onder andere gebruikt om zichtbaar te maken wat de impact is van groen op deze dimensies.

  14

  Kennisvraag 25

  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer bekendheid komt over de mogelijkheden van het werken met Positieve Gezondheid in het ruimtelijk domein?

  Dit is een vraag uit de praktijk waar toch nog vaak schotten staan tussen de verschillende domeinen en waar in het ruimtelijk domein weinig kennis aanwezig is over Positieve Gezondheid.

  15

  Kennisvraag 26

  Kan Positieve Gezondheid een bijdrage leveren aan het realiseren van een omgeving waarin mensen kunnen werken, wonen en leven en die goed is voor iedereen, en zo ja, hoe?

  Uit deze brede vraag spreekt het verlangen dat Positieve Gezondheid een bijdrage kan leveren aan een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving.

  16

  Kennisvraag 27

  Is Positieve Gezondheid bruikbaar om de impact op gezondheid zichtbaar te maken van bouwkundige oplossingen die gericht zijn op meer mogelijkheden voor ontmoeting?

  Er is veel eenzaamheid in de samenleving, onder jong en oud; die is ziekmakend. Als er in de gebouwde omgeving meer wordt geïnvesteerd in ontmoeting, kan dat invloed hebben op de verschillende domeinen van gezondheid.

  17

  Kennisvraag 28

  Hoe wordt Positieve Gezondheid toegepast op gemeenteniveau? Waar en hoe wordt het in het beleid opgenomen? Wordt het gebruikt in de samenwerking en zo ja, hoe?

  Er is weinig zicht op de daadwerkelijke implementatie van Positieve Gezondheid op gemeenteniveau: hoe wordt het vanuit de gezondheidsnota in de praktijk gebracht?

  Publicatie:

  18

  Kennisvraag 29

  Wat zijn de (langetermijn)effecten van het werken met Positieve Gezondheid in een gemeente en hoe kunnen we die meten?

  Breed leeft de vraag over het meten van de effecten van het werken met Positieve Gezondheid. Het iPH heeft op zijn website de Evaluatiewijzer ingericht, een hulpmiddel om te zien welke methodieken van onderzoek er onder andere in gemeentelijk beleid nu al gebruikt worden. Er is een inspiratiewijzer monitoring en evaluatie ontwikkeld door het RIVM samen met Alles is Gezondheid, Pharos, VSG en GGDGHOR.

  Tools:

  19

  Kennisvraag 30

  Hoe kan Positieve Gezondheid worden toepast in de uitwerking van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA)? En (hoe) kunnen we aansluiten bij onderzoek dat wordt gedaan naar de effecten van GALA en IZA? Wat is de impact van Positieve Gezondheid op deze effecten?

  GALA is een akkoord dat is opgesteld tussen de rijksoverheden, gemeenten (VNG) en zorgverzekeraars. Het doel van het akkoord is het bereiken van een gezonde generatie in 2040. In het GALA worden verschillende thema’s en akkoorden aan elkaar verbonden met als doel een integrale visie op en aanpak van thema’s op het gebied van preventie, gezondheid en een stevige sociale basis. Het akkoord stelt doelen voor de verschillende thema’s en daar hangen acties aan voor gemeenten, ministerie van VWS en zorgverzekeraars. Het doel van het IZA is samenwerken aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de gezondheidszorg en de kwaliteit verbeteren. Het middel is passende ondersteuning samen met de patiënt op de juiste plek en met nadruk op gezondheid. Passende zorg gaat over gezondheid in plaats van over ziekte, begint bij zelfzorg en informele zorg, versterkt de veerkracht van mensen en helpt gezondheidsvragen te voorkomen. Veel afspraken uit het IZA houden direct verband met de afspraken die tussen het rijk en gemeenten zijn gemaakt in het GALA. Positieve Gezondheid sluit naadloos aan bij de integrale visie van beide akkoorden.

  20

  Kennisvraag 31

  Hoe kan Positieve Gezondheid bijdragen aan de samenwerking die nodig is om de brede benadering van gezondheid vorm te geven in de regio? En wat zijn de argumenten om Positieve Gezondheid in te zetten in de regio?
  21

  Kennisvraag 32

  Hoe ziet de samenwerking vanuit Positieve Gezondheid in het kader van de brede benadering van gezondheid er in de praktijk uit en hoe draagt Positieve Gezondheid bij aan de verbinding tussen organisaties in de regio?

  In verschillende regio’s wordt samengewerkt aan de hand van Positieve Gezondheid. Er is veel behoefte om te leren van deze regio’s.

  Publicaties: