• Praktijk
  • 2 februari 2022

Interview Marjon Oomens, directeur Emovere: ‘Bij onbegrepen lichamelijke klachten moet de holistische mens centraal staan’

Marjon Oomens, directeur Emovere, vertelt over de stichting die aandacht vraagt voor onbegrepen lichamelijke klachten. Positieve Gezondheid en het gedachtegoed van Stichting Emovere hebben dezelfde basis en liggen in elkaars verlengde. De “holistische” mens staat centraal; de mens in al zijn facetten en met het vermogen eigen regie te voeren over zijn eigen gezondheid/leven.

Wat betekent Emovere, wat is jullie missie en wie werken er mee aan deze missie?

“E-movere” betekent “eruit bewegen” in het Latijn; de woorden emotie en beweging komen hieruit voort. Stichting Emovere wil een beweging op gang brengen om bewustzijn te bevorderen over de invloed van (onbewuste) verdrongen emoties bij het ontstaan en in stand houden van onbegrepen lichamelijke klachten, ook wel SOLK genoemd. Een visie die is gebaseerd op internationaal (neuro)wetenschappelijke onderzoek, expertise van artsen en (zorg)professionals en talrijke (inter)nationale herstelverhalen van ervaringsdeskundigen. Door een dergelijke visie en bijbehorende aanpak aan het bestaande behandelaanbod toe te voegen, krijgen mensen meer mogelijkheden voor herstel en eigen regie. In bredere zin streeft Stichting Emovere naar een verandering van de maatschappelijke visie op gezondheid, vitaliteit en welzijn, waarbij lichaam en geest worden gezien als onlosmakelijk geheel, en er meer recht wordt gedaan aan het (h)erkennen van en omgaan met gevoel en emoties. Dit ter preventie van SOLK en verhoging van gezondheid en vitaliteit in het algemeen.”

De stichting is opgericht door herstelde ervaringsdeskundigen en (zorg)professionals en kent ca. 600 ‘Vrienden’, ongeveer 50% ervaringsdeskundigen en 50%
professionals, die de stichting in haar missie steunen.”

Hoe wil Stichting Emovere concreet bijdragen?
“Om de beoogde beweging(en) op gang te brengen, ontplooit de stichting activiteiten en werkt zij samen met landelijke partijen. Om kennis/ervaringen te delen zijn er bijvoorbeeld twee websites gerealiseerd: www.StichtingEmovere.nl en het kennisplatform www.DePijnVoorbij.nl waar mensen met SOLK en (zorg)professionals o.a. veel informatie, handvatten (een online test, een behandeladvies en een basis pijneducatie) en ca. 40 succesvolle herstelverhalen kunnen vinden. Een ander voorbeeld is de recent uitgezonden OERsterk podcast van een gesprek met Richard de Leth.

“Om professionals te inspireren zijn er recent, in samenwerking met Alles is Gezondheid, iPH, Proscoop en NCJ, verhalen van bevlogen professionals verzameld. Deze zijn toegevoegd aan www.ZiemijNu.nl, waar al herstelverhalen van kinderen/jongeren met SOLK vindbaar
waren. De gelijknamige verhalenbundel is inmiddels zo’n 3000 keer verspreid en is bij belangstelling nog steeds gratis beschikbaar. Naast bovengenoemde onderhoudt de stichting contacten met diverse relevante stakeholders, initieert zij projecten, geeft zij presentaties en voorlichting en organiseert zij een tweewekelijks Vragenuurtje.”

Hoe verhoudt zich dit tot het gedachtegoed van Positieve Gezondheid? En hoe werken jullie samen met iPH?
“Positieve Gezondheid en het gedachtegoed van Stichting Emovere hebben dezelfde basis en liggen in elkaars verlengde. Kern bij beiden is dat de “holistische” mens centraal staat; de mens in al zijn facetten en met het vermogen eigen regie te voeren over zijn eigen gezondheid/leven.

Stichting Emovere vraagt specifiek aandacht voor de mogelijke oorzakelijke rol van gevoelens en onderdrukte emoties bij gezondheid(klachten). In het verlengde daarvan ligt de aanname
dat SOLK voor een belangrijk deel voorkómen zou kunnen worden wanneer kinderen en volwassenen leren dat het (h)erkennen, voelen en uiten van emoties de basis vormen van de eigen regie op gezondheid.

Het iPH en Stichting Emovere willen graag verder met elkaar verkennen hoe deze diepere laag een plek kan krijgen en handelingsperspectief kan bieden, aan professionals en aan mensen die bijvoorbeeld het spinnenweb invullen. Samen met een aantal andere partners zijn we bezig met het opzetten van een onderzoek waarin we de verbinding tussen het werken met het
spinnenweb en het aan de slag gaan met onderdrukte emoties bij gezondheidsklachten in de praktijk willen brengen, in de wijk samen met huisartspraktijken. Daarnaast werken we al langer samen in het eerder genoemde initiatief van Zie mij Nu.

Voor meer informatie of contact: marjonoomens@stichtingemovere.nl