Jongeren veerkrachtig maken door over gevoel te praten

Uit cijfers blijkt dat veel jongeren en jongvolwassenen in Nederland prestatiedruk ervaren en hoge eisen aan zichzelf stellen. In de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid is zelfs één van de doelstellingen om in 2024 voldoende kennis over de aard, omvang en determinanten van mentale gezondheid bij jongeren te hebben. De Health Innovation School (HIS), editie Zuid Oost Nederland, heeft dit actuele vraagstuk voorgelegd aan een team van professionals in de zorg: Hoe vergroten we mentale veerkracht onder jongeren tussen de 13 en 23 jaar? Ook vanuit iPH is meegedacht. Het HIS-team ontwikkelde de Taal van de Emotie. Door te praten over gevoel kunnen jongeren veerkrachtiger worden en zou de ervaren druk afnemen.   

 

Nederlandse jongeren het gelukkigst 

Nederlandse jongeren behoren tot de gelukkigste van de wereld. Dit blijkt uit meerdere onderzoeken, waaronder het recent verschenen UNICEF-rapport Report Card 16. In dit rapport is het onderzoek naar de mentale en fysieke gezondheid van jeugdigen tussen de 0 en 18 jaar in de 41 meest welvarende landen weergegeven. Er is ook gekeken naar sociale vaardigheden, lees- en rekenniveau en hoe het gaat op school. Nederland staat op de eerste plaats. In vergelijking met de andere landen gaat het dus goed met kinderen en jongeren in ons land. 

 

Prestatiedruk 

Toch staat in de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 de missie om de druk op kinderen en jongvolwassenen te verminderen. Uit onderzoek onder ruim 1.800 studenten blijkt dat 62% procent van de studenten vaak tot erg vaak prestatiedruk in het dagelijks leven ervaart. Niet alleen ervaren studenten vaak prestatiedruk, ook stellen zij steeds hogere eisen aan zichzelf. Dit gevoel leeft sterk bij 59% van de ondervraagde studenten. Verder ervaren zij niet alleen prestatiedruk door hun studie en/of werk, maar ook in hun sociale leven. Bijna 24% van de studenten zegt dat zij vaak tot erg vaak het gevoel hebben een leuk sociaal leven met veel vrienden te moeten hebben om aan te sluiten bij anderen. 

 

Taal van Emotie 

Health Innovation School liet een team van professionals in de zorg mogelijke oplossingen voor het verminderen van de ervaren druk onderzoeken. iPH deed mee aan dit onderzoek. Een mogelijke oplossing werd gevonden in de Taal van Emotie. We moeten vaker praten over emoties en in contact staan met het gevoel. Dat doen we in onze huidige maatschappij nog veel te weinig, waardoor er geen ruimte is voor zelfreflectie en het ontwikkelen van zelfvertrouwenIn Nederland is er veel aanbod, maar dat is vaak versnipperd en gericht op kinderen. Jongeren en jongvolwassenen vallen helaas nog vaak buiten de boot. 

 

Gemeengoed 

Het HIS-team heeft zichzelf tot doel gesteld om de Taal van Emotie gemeengoed te maken in NederlandiPH onderschrijft deze doelstelling, waarin #missieveerkracht een mooie plek krijgt. Bovendien kunnen de kind– en jongerentool van Positieve Gezondheid bijdragen aan het voeren van een ander gesprek, waarin zingevingsvragen bijvoorbeeld aan bod komen.  

 

Wilt u meer weten over dit mooie initiatief of zelf een bijdrage leveren? Lees dan de volgende paper of bekijk het filmpje.