Rapportage Positieve Ouderenzorg brengt gezondheid ouderen Amby in kaart

In de wijk Amby in Maastricht is vorig jaar een bijzonder project gestart: Positieve Ouderenzorg Amby. Aan de hand van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid zijn de wensen en behoeften van 75-plussers in de wijk in kaart gebracht. ‘We hopen dat zelfstandig wonende ouderen zo lang mogelijk gezond in hun eigen vertrouwde omgeving en wijk kunnen blijven wonen’, vertelt Frank Amory, programmamanager Ouderenzorg bij Stichting ZIO Eerstelijnszorg.

‘De ouderenzorg in onze regio is goed georganiseerd, maar we zetten nog niet voldoende in op preventie en Positieve Gezondheid. Ook weten we niet waar de wensen en behoeften van ouderen liggen. Met Positieve Ouderenzorg Amby wilden we weten hoe het met de ouderen gaat en waar ze hulp bij nodig hebben.’

Waardevolle inzichten

Met het onderzoek wilde ZIO de benodigde informatie bij de doelgroep zélf ophalen. Dat gebeurde aan de hand van interviews over het spinnenweb van Positieve Gezondheid en door middel van populatiegegevens. De bevindingen geven verassende en waardevolle inzichten in de Positieve Gezondheid van de ouderen in de wijk Amby.

Zo zijn de sociale netwerken in Amby hecht en hebben ouderen veel contact met familie, kinderen en vrienden. De 75-plussers scoren hoog op bijna alle domeinen van Positieve Gezondheid: het gemiddelde per domein ligt boven de 7, behalve dat van de lichamelijke functies (6.7). Slechts de leeftijdsgroep van 90 en ouder scoort aanzienlijk lager op alle domeinen. Opvallend is dat de echtparen, en met name de mannen, significant lager scoren dan alleenstaanden. ‘Ook zien we dat in deze wijk het thema eenzaamheid helemaal niet speelt’, vertelt Amory. ‘Maar we moeten wel iets doen aan de bereikbaarheid en informatievoorziening van officiële instanties. Mensen weten niet waar ze moeten zijn met een vraag op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, zorg of wonen.’

Wijknetwerk Positieve Gezondheid

Naast de waardevolle informatie die de interviews hebben opgeleverd, zijn de gesprekken vooral fijn voor de ouderen zelf. ‘De interviews hebben ertoe bijgedragen dat ouderen zelf meer zijn gaan nadenken over hun eigen woon- en leefsituatie. Ouderen geven aan het prettig te vinden om stil te staan bij hun leven en hoe het met hen gaat. We merken dat het bezoek van een consulent en het invullen van het spinnenweb op zichzelf al een interventie is.’

Maar ook voor de samenwerkingspartners uit de wijk zijn de uitkomsten relevant, zoals huisartsen, woningcorporaties, wijkverpleging en het buurtplatform voor informele zorg. ‘Op basis van de uitkomsten gaan we in Amby samen met bewoners verder met het inrichten van een Wijknetwerk Positieve Gezondheid. Binnen het wijknetwerk willen de uitkomsten praktisch toepasbaar maken. We hopen hiermee dat zelfstandig wonende ouderen zo lang mogelijk Positief en Gezond in hun eigen vertrouwde omgeving en wijk kunnen blijven wonen, daar waar nodig met hulp van informele- of formele zorg.’

Download de eindrapportage Positieve en Passende Ouderenzorg Amby.