• Praktijk
  • 25 september 2018

Wat verstaan we onder gezondheid in relatie tot kwaliteit van leven?

Burgers kunnen met het concept Positieve Gezondheid vaak beter uit de voeten dan met de WHO-definitie. Dit blijkt uit recent onderzoek van John Dierx en Hans Kasper.

Er is de laatste jaren veel discussie over de verschillende begrippen van gezondheid en ook over hoe gezondheid en kwaliteit van leven zich tot elkaar verhouden. Om meer helderheid te krijgen, zetten de onderzoekers een online enquête uit onder 1.000 Nederlanders. Daaruit blijkt dat 75% van hen het nieuwe concept nog niet kent. En dat de helft van de respondenten Positieve Gezondheid meer aanspreekt dan de WHO-definitie. Dit geldt meer naarmate men ouder is.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de respondenten hun gezondheid als redelijk tot goed bestempelen. Ook is ze gevraagd aan welke 6 dimensies van Positieve Gezondheid zij de meeste waarde toekennen. Dagelijkse verrichtingen en kwaliteit van leven scoren het hoogst. Zingeving en mentale functies scoren het laagst. Ook wordt duidelijk dat de 6 dimensies het begrip gezondheid beter verklaren dan de 3 WHO-pijlers. Opvallend is bovendien dat de respondenten kwaliteit van leven zien als een gezondheidsbepalende factor, in plaats van dat gezondheid de kwaliteit van leven bepaalt.

Concluderend stellen de onderzoekers dat het concept Positieve Gezondheid een toegevoegde waarde heeft op de WHO-definitie.

Titelgegevens

De meerwaarde van positieve gezondheid voor de gepercipieerde gezondheid. Dr. J. A. J. Dierx, Prof.dr. J. D. P. Kasper. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, juli 2018.

Lezen?

Het artikel is in te zien op de website van de uitgever – alleen voor abonnees. Kijk daarvoor hier.
Je kunt voor het artikel ook contact opnemen met auteur John Dierx via een mail.