• Beleid
  • 24 juni 2021

Zilveren Kruis kijkt naar wat mensen nodig hebben voor transformatie naar brede kijk op gezondheid

Zilveren Kruis kijkt naar wat mensen nodig hebben voor transformatie naar brede kijk op gezondheid

Transformatie van de zorg naar een brede blik op gezondheid werkt volgens Zilveren Kruis alleen als stakeholders samenwerken. De zorgverzekeraar geeft zelf het goede voorbeeld met een verandering in haar beleid. De rol van Zilveren Kruis van alleen inkopen van zorg is veranderd in faciliteren van de samenwerking en transformatie in de zorg. Vanuit de vraag wat mensen nodig hebben. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop, vertelt hoe de organisatie de rol invult.

“Bij Zilveren Kruis hebben we het omgedraaid naar: wat hebben mensen nodig? Deze nieuwe rol vraagt om andere competenties zoals stakeholdermanagement, partijen verbinden, betere balans vinden tussen gezonde druk uitoefenen en scherp inkopen”, trapt Olivier Gerrits die naast inkoop ook verantwoordelijk is voor innovatie en transformatie, af. “Als Zilveren Kruis wil je personen, instellingen en regio’s stimuleren samen te werken. Dat vraagt bij iedere partij om een andere benadering en bestaat voornamelijk uit goed doorvragen. Wie ervaart welke barrières en wat kan Zilveren Kruis betekenen om deze barrières te slechten? Het is belangrijk dat onze mensen vanuit werkervaring meerdere werelden kennen, vanuit verschillende perspectieven leren kijken en zich kunnen inleven in belangen van anderen. De innovatierol van ons als zorgverzekeraar is om succesvolle initiatieven uit het werkveld van Positieve Gezondheid te ontdekken en op te schalen. We richten ons op de succesfactoren, het monitoren en de bekostiging van deze innovaties.”

Hoe werkt Zilveren Kruis aan transformatie?

“Wij creëren brokjes die behapbaar zijn qua inhoud en qua hoeveelheid mensen”, licht Olivier toe. “We brengen goede voorbeelden in kaart en delen deze met belanghebbende partijen. Bijvoorbeeld hoe we een wijkinitiatief naar stadsniveau kunnen brengen. Het risico van grote regiobeelden is dat er veel partijen zijn die willen meepraten en beslissen. Dat verlamt de voortgang. Daarbij vliegen de afspraken vaak ‘hoog over’, zodat iedereen zich erin kan vinden. Terwijl opschaling alleen werkt als iemand gegrepen wordt door een verhaal en dat het werkt. Als verzekeraars laten we ook meer ons verhaal zien, in plaats van alleen cijfers.”

 

Wat draagt bij aan werken vanuit brede blik op gezondheid?

Zilveren Kruis verbindt partijen om de transformatie in de zorg te stimuleren. Olivier vertelt dat zij in gesprek zijn met gemeenten en woningbouwcoöperaties over hun woonvisie en de aansluiting bij de duurzame infrastructuur. Bijvoorbeeld over hoe je voor goede woonvoorzieningen zorgt voor ouderen die langer thuis wonen. Ook stimuleert en onderstreept de verzekeraar de noodzaak dat private partijen vernieuwende woonconcepten zoals geclusterd wonen voor het middensegment van ouderen ontwikkelen zoals Syntrus Achmea of On(t)roerend goed. “Met gemeente Amsterdam voerden we gesprekken over de voorwaarden van de minimapolis. In sommige wijken is het zorggebruik zo hoog dat we dachten: kunnen we de handen niet ineenslaan en verbinding tussen huisarts en wijkteams versterken? Vaak spelen voor mensen in kwetsbare posities heel andere issues dan strikt medische vragen. We zorgen ervoor dat het goede gesprek kan worden gevoerd zodat mensen in overleg juiste keuzes kunnen maken die aansluiten bij wat zij nodig hebben. Deze aanpak wordt gefaciliteerd door Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam. We weten nog niet helemaal of het werkt, we zijn pas twee jaar bezig en monitoren is best ingewikkeld. Ik sluit op voorhand niet uit dat dit voorbeeld ook tot andere samenwerkingen gaat leiden.”

 

Welke vraagstukken liggen er nog?

“De gezondheidsplicht voor alle professionals in zorg en gemeente om gezondheid vanuit breed perspectief te bekijken”, antwoordt Olivier. “Ook mag er meer ruimte in de Wet Langdurige Zorg voor preventie komen. Individueel kun je best veel afspraken maken en er zijn goede ideeën, maar het gaat vooral om het opschalen ervan.  Hoe voorkom je dat iedere regio het wiel opnieuw gaat uitvinden?
Een ander vraagstuk is de financiering van de coördinatiefunctie van zorg: hoe faciliteer je dit als verzekeraar? We bespreken dit ook met het ministerie van VWS want in de praktijk komen we verschil van uitleg van de zorgverzekeringswet en logische uitvoerbaarheid tegen.”

Olivier uit daarbij dat Zilveren Kruis haar monitoring beter en scherper wil oppakken. Door in een aantal regio’s vooraf het succes én de wijze waarop dit gemeten wordt te bepalen.

 

Welke tips wil je delen?

“Vind de urgentie en excitement om te veranderen”, noemt Oliver als eerste tip. “Met urgentie doel ik op de toegankelijkheid van de zorg en krapte van het personeel; excitement is de spanning en het plezier om op een andere manier te gaan werken. En denk aan de financiering. Ga om de tafel met je financierders om te kijken hoe je doelen kunt monitoren om het resultaat meetbaar te maken. Doe een nulmeting. Als verzekeraar hebben we veel data en kennis van monitoren om te delen.”

Een andere belangrijke tip van Olivier is: “blijf in gesprek met de inkoper van je zorgverzekeraar om te zorgen dat je de coördinatiefunctie wel gefinancierd krijgt. Wacht niet af, ga aan de slag, deel de successen en organiseer de financiering samen.
Olivier sluit af met twee laatste tips: “pak behapbare thema’s en betrek alleen die mensen die nodig zijn om dit te realiseren. Daarmee zeg ik niet dat je niet bij anderen kennis kunt halen, maar beperk de partijen die meebeslissen, om de voortgang te bewaken. Doorbreek de patronen van lang praten. De uitdaging in de zorg en ondersteuning is om snelheid te maken, dan kunnen we opschalen.”

Olivier Gerrits, Zilveren Kruis