Thema 5: Organisaties en personeelsbeleid

Overheden, werkgevers, verzekeraars en andere belanghebbenden vragen zich steeds vaker af: in hoeverre kan de brede blik op gezondheid en de vertaling daarvan in Positieve Gezondheid gebruikt worden op de werkvloer om het vermogen tot aanpassing en de eigen regie van werknemers te versterken? De toepassing van Positieve Gezondheid in de werkomgeving is niet hetzelfde als in de zorgpraktijk, en verschillen tussen organisaties vragen om een verschillende aanpak. Er moet daarom goed onderzocht worden hoe Positieve Gezondheid vertaald kan worden naar de context van werk. In 2022 is de leerstoel Positive Health at Work ingesteld door het CAOP bij Universiteit Maastricht om hier meer inzicht in te bieden. Verder biedt Positieve Gezondheid handvaten om organisaties inclusiever te maken, bijvoorbeeld door (re-)integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  1

  Kennisvraag 39

  Wat is de waarde van het werken met Positieve Gezondheidvoor een organisatie?

  Dit is een brede vraag over de impact van het werken met Positieve Gezondheid voor welke organisatie dan ook (bedrijf, zorginstelling, onderwijsinstelling, etc.).

  Publicatie:

  2

  Kennisvraag 40

  Wat hebben organisaties nodig om de effecten van het werken met Positieve Gezondheidte kunnen meten? Welke effecten zijn beoogd? Welke uitkomstmaten horen daarbij en hoe meet je die?

  Meten is belangrijk om te evalueren, maar het is wel belangrijk dat je het goede meet, en niet alleen wat makkelijk te meten is. Het is belangrijk om te weten met welke reden de organisatie is gaan werken met Positieve Gezondheid en welke effecten men hoopte te bereiken met deze nieuwe werkwijze. Van daaruit vertaal je dat in gewenste uitkomsten en zoek je naar een manier om die vast te leggen.

  Publicatie:

  3

  Kennisvraag 41

  Hoe implementeer je het werken met Positieve Gezondheid binnen een organisatie? Hoe borg je het werken met Positieve Gezondheid in een organisatie, en hoe en met wie werk je samen?Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren bij het implementeren van Positieve Gezondheid in een organisatie?

  In sommige organisaties is het werken vanuit en met Positieve Gezondheid stevig ingebed. Wat kunnen we van die organisaties leren? En hoe zorgen we ervoor dat we tijdens de implementatie in organisaties leren vanaf de start?

  Publicaties:

  • Huber M, Jung HP, van den Brekel-Dijkstra K. Handboek Positieve Gezondheid in de Huisartspraktijk – Samenwerken aan betekenisvolle zorg. BSL, 2021.
  • Positieve Gezondheid in sociaal werk. Sociaal werk werkt! 2021.
  4

  Kennisvraag 42

  Wat is de waarde van een sterkte-zwakte-kansen-bedreigingen-analyse (strength-weakness-opportunities-threats-analyse of SWOT-analyse) bij het toepassen van Positieve Gezondheid in een organisatie?

  Een SWOT-analyse wordt gebruikt om strategische opties in kaart te brengen. De sterke en zwaktes van de organisatie worden afgezet tegen de kansen en bedreigingen die zich voordoen.

  5

  Kennisvraag 43

  Hoe kunnen we kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) verbinden aan het werken met Positieve Gezondheid?

  KPI’s zijn variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. Deze vraag komt voort uit de wens om de impact van het werken met Positieve Gezondheid op de prestaties van een organisatie of bedrijf te meten.

  6

  Kennisvraag 44

  Wat is het verschil in de toepassing van Positieve Gezondheid tussen verschillende organisaties in de verschillende domeinen? Zijn er organisatiespecifieke toepassingen van Positieve Gezondheid?

  Maakt het uit of je met Positieve Gezondheid aan de slag gaat in een zorg- of welzijnsorganisatie, waar het ook kan worden ingezet in de hulpverlening, of in een productiebedrijf?

  7

  Kennisvraag 45

  Hoe kan het werken met Positieve Gezondheid bijdragen aan het meer inclusief maken van de organisatie?

  Inclusiviteit is het creëren van een omgeving waarin alle individuen zich welkom en gewaardeerd voelen en gelijke kansen krijgen, ongeacht hun achtergrond, cultuur, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie, fysieke en mentale mogelijkheden. Positieve Gezondheid gaat uit van eigen regie, autonomie en dat wat betekenisvol is voor iemand en draagt daarmee potentieel bij aan maatwerk en inclusiviteit.

  Publicatie:

  8

  Kennisvraag 46

  Wat is de waarde van Positieve Gezondheid voor het personeelsbeleid (HR)?

  In de huidige tijd met grote arbeidstekorten, vooral in de zorg, is het belangrijk om zicht te krijgen op de waarde van het werken met Positieve Gezondheid voor het behoud van gezond en gemotiveerd personeel.

  9

  Kennisvraag 47

  Hoe draagt Positieve Gezondheid bij aan de balans en het werkplezier van werknemers? Welke effecten heeft het werken met Positieve Gezondheid op het aanpassingsvermogen, de gezondheid en het welzijn, het werkplezier, de betrokkenheid, de productiviteit, de retentie en de ontwikkeling van werknemers?

  Dit gaat over duurzame inzetbaarheid: de mate waarin medewerkers willen en kunnen blijven werken, al dan niet bij dezelfde werkgever, en er zelf de regie over kunnen hebben.

  Publicatie:

  10

  Kennisvraag 48

  Hoe kan Positieve Gezondheid verder concreet worden verwerkt in bestaande HR-instrumenten als medewerkerstevredenheidonderzoek en persoonlijk gezondheidsonderzoek?

  Er bestaan al veel verschillende vragenlijsten en methodieken die gaan over vitaliteit en gezondheid en over werktevredenheid. Hoe verhouden de vragenlijst van Positieve Gezondheid en het spinnenweb (de visuele weergave van de ingevulde vragenlijst) zich tot deze bestaande instrumenten?

  11

  Kennisvraag 49

  Onder welke omstandigheden kan Positieve Gezondheid op een veilige manier onderdeel worden van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker? Hoe borg je keuzevrijheid van de werknemer in het invullen van de vragenlijst van Positieve Gezondheid?

  Het invullen van de vragenlijst van Positieve Gezondheid is een individuele keuze, die niet kan worden afgedwongen door een leidinggevende, net zomin als het gesprek naar aanleiding van deze vragenlijst. Het doel is dat de regie en autonomie bevorderd worden door de inzichten die de werknemer krijgt vanuit de ingevulde vragenlijst en het gesprek dat daarover wordt gevoerd.

  12

  Kennisvraag 50

  Hoe kan Positieve Gezondheid bijdragen aan de (re-)integratie van mensen (bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)?

  Re-integratiebedrijven en casemanagers zijn positief over het werken met Positieve Gezondheid in de begeleiding van mensen naar werk.

  Praktijkvoorbeelden: